pl

Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Spółka OPP GO Vilnius (zwana dalej „my” lub „Administrator danych”) jest administratorem strony internetowej www.sensationalvilnius.com (zwanej dalej „Stroną internetową”). W niniejszej Polityce Prywatności (zwanej dalej „Polityką Prywatności”), ustalamy i wyjaśniamy, że gromadzimy oraz przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających Stronę internetową. Polityka Prywatności zawiera również informacje na temat przetwarzania danych innych osób, których dane dotyczą, podczas prowadzenia przez nas działalności.

Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających Stronę internetową. Warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności mają zastosowanie za każdym razem, gdy odwiedzający chce uzyskać dostęp do treści lub usług oferowanych przez nas, niezależnie od używanego urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet, itp.). Kontynuując przeglądanie Strony internetowej odwiedzający potwierdza, że zapoznał się z Polityką Prywatności i rozumie jej treść.

Dane wszystkich osób, których dane dotyczą są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, przejrzysty i uczciwy, zgodnie z wcześniej ustalonymi celami oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do ich osiągnięcia. W trakcie przetwarzania danych osobowych odwiedzających przestrzegamy postanowień Ogólnego rozporządzenia nr 2016/679 o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”), litewskiego prawa w zakresie prawnej ochrony danych osobowych w Republice Litewskiej oraz zaleceń organów nadzorczych i/lub wymogów w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Osoby w wieku poniżej 14 lat nie mogą przekazywać żadnych danych osobowych na stronach internetowych, których jesteśmy administratorem i/lub profilach w sieciach społecznościowych. Jeżeli masz mniej niż 14 lat, przed przekazaniem swoich danych osobowych, musisz uzyskać prawną zgodę Twoich przedstawicieli ustawowych (rodziców, rodziców przysposabiających, opiekunów prawnych).

Pojęcia stosowane w Polityce Prywatności są traktowane w sposób zgodny z ich opisem w RODO.

Szczegółowe informacje na temat Administratora danych:

OPP GO Vilnius
Numer identyfikacyjny (REGON): 123641468
Adres siedziby: Gynėjų 14, LT-01109 Vilnius
Nr tel.: +370 686 57232
E-mail: go@vilnius.lt

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Możesz przekazać nam swoje dane osobowe osobiście rejestrując się na nasze wydarzenia.

Twoje dane osobowe mogą być gromadzone automatycznie. Dzieje się tak często w następujących przypadkach:

 1. Kiedy przesyłasz wniosek na naszych stronach internetowych i profilach w sieciach społecznościowych (na przykład, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube);
 2. Kiedy zamieszczasz wpisy na platformach w sieciach społecznościowych (na przykład, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube), którymi administrujemy;
 3. Kiedy korzystasz z naszych stron internetowych (pliki cookies i podobne technologie pozwalają nam gromadzić dane. Więcej informacji na temat plików cookies – patrz niżej).

W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem możemy też otrzymać Twoje dane od podmiotów zewnętrznych. Mogą to być dane dostarczane przez naszych partnerów, podwykonawców, usługodawców oraz dane z Twoich publicznych profili i baz danych.

Możemy zestawiać Twoje dane uzyskane od Ciebie, ze źródeł publicznych i komercyjnych, z innymi informacjami, które otrzymaliśmy od Ciebie lub o Tobie.

Możemy również gromadzić Twoje dane w innych nieokreślonych przypadkach. Otrzymasz w tej kwestii dodatkową informację.

Jakie dane (osobowe) przetwarzamy?

Mimo, iż staramy się gromadzić jak najmniej danych dotyczących Ciebie, w celu prowadzenia działalności gromadzimy następujące dane:

 1. Twoje dane kontaktowe;
 2. Informacje konieczne do zawarcia lub realizacji transakcji, kontraktów i innych umów;
 3. Informacje, które dostarczasz w trakcie rozmów telefonicznych z nami, w listach lub formularzach rejestracyjnych;
 4. Informacje konieczne do ochrony interesów naszej instytucji w sądzie lub w innych organach;
 5. Informacje o użytkowanych przez Ciebie urządzeniach;
 6. Informacje konieczne do prowadzenia działań w zakresie marketingu bezpośredniego.

Co do zasady, dane zbierane przez nas bezpośrednio od Ciebie obejmują:

Imię, nazwisko, płeć i inne dane identyfikacyjne (nr paszportu lub dowodu osobistego), miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące alergii i nietolerancji pokarmowych, jak również inne informacje, które mogą być wymagane do zakupu / świadczenia naszych usług.

Co do zasady, dane zbierane automatycznie obejmują:

Informacje na temat Twojego korzystania z naszej Strony internetowej i/lub innych stron internetowych (informacje dotyczące urządzenia: adres IP, wersja systemu operacyjnego oraz urządzenie używane przez Ciebie do uzyskania dostępu do treści, parametry; informacje na temat logowania: czas i długość sesji, oraz wszelkie inne informacje zapisywane w plikach cookies, które instalujemy na Twoim urządzeniu (Polityka dot. plików cookies jest przedstawiona poniżej); dane lokalizacyjne: sygnał GPS urządzenia lub informacje na temat najbliższych punktów dostępowych Wi-Fi i wież telefonii komórkowej (które mogą być nam przesyłane w trakcie korzystania z naszych stron internetowych).

Co do zasady, od podmiotów zewnętrznych lub ze źródeł publicznych gromadzimy następujące informacje:

Imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia/pracy/prowadzenia działalności, wykształcenie, informacje dotyczące Twoich osiągnięć, które są istotne z punktu widzenia rozwoju sektora turystycznego w Wilnie oraz kreowania wizerunku miasta, miejsce zamieszkania, twarz na zdjęciach.

Możesz zdecydować się nie przekazywać nam pewnych informacji, jednak w takim przypadku możemy nie być w stanie świadczyć Ci naszych usług (na przykład, jeżeli nie przekażesz nam informacji potrzebnych do udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie, nie będziemy w stanie Ci odpowiedzieć).

Uwaga: personel OPP GO Vilnius nigdy nie prosi o przekazanie danych logowania, numerów kart kredytowych, haseł ani jakichkolwiek innych informacji, których wykorzystanie mogłoby narazić Cię na straty finansowe lub jakiekolwiek inne.

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Powyższe informacje są przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacja praw właściciela naszej instytucji – Urzędu Miasta Wilna;
 2. kreowanie wizerunku Wilna, rozwój sektora turystycznego oraz przyciąganie biznesmenów i talentów;
 3. wykonywane naszych obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 4. przetwarzanie wewnętrznej dokumentacji administracyjnej i księgowej naszej instytucji;
 5. weryfikacja jakości usług świadczonych przez naszą instytucję w Internecie;
 6. ochrona interesów naszej instytucji w sądzie lub w innym organie;
 7. marketing bezpośredni.

Informujemy, że zamierzamy pozostawać w kontakcie z naszymi klientami i przekazywać im informacje o oferowanych usługach. W tym celu prowadzimy marketing bezpośredni przez telefon oraz pocztą elektroniczną, dostarczając powiadomienia i najświeższe informacje na temat naszych usług. Mamy prawo przesyłać naszym klientom informacje promocyjne dotyczące naszych produktów lub usług na adres e-mail, który otrzymaliśmy w trakcie świadczenia usług. Nasi klienci mają prawo niezwłocznie lub w dowolnym momencie odmówić otrzymywania naszych powiadomień marketingowych, informując nas o tej decyzji w dowolny, najwygodniejszy dla nich sposób: pocztą elektroniczną na adres: go@vilnius.lt, listem zwykłym na adres: Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius lub korzystając z linku w informacji reklamowej w wiadomości e-mail. Taka odmowa nie wpłynie w żaden sposób na nasze przetwarzanie danych klienta, które realizowaliśmy wcześniej.

We wszystkich pozostałych przypadkach, w celu realizacji marketingu bezpośredniego, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie po otrzymaniu Twojej zgody na przetwarzanie ich w tym celu. Możesz anulować taką zgodę w dowolnym momencie, przesyłając nam odpowiednie powiadomienie dowolną metodą opisaną powyżej.

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z jedną lub kilkoma prawnymi zasadami przetwarzania:

 1. zgodność z wymogami prawnymi;
 2. interesy państwa (chyba że Twój osobisty interes jest nadrzędny);
 3. nasze uzasadnione interesy (chyba że Twój osobisty interes jest nadrzędny).

W przypadku, gdy nie będziemy mogli oprzeć się na jednej z podstaw prawnych, poprosimy Cię o Twoją zgodę (takie przypadki będą zależne od okoliczności i kontekstu).

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celach innych niż określone w Polityce Prywatności, poinformujemy Cię o tym w osobnym powiadomieniu.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Bez Twojej uprzedniej pisemnej zgody możemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie w następujących przypadkach:

 1. naszym partnerom biznesowym i spółkom świadczącym usługi na nasze zlecenie, wybranych w odpowiedzialny sposób;
 2. właścicielowi naszej instytucji, Urzędowi Miasta Wilna;
 3. organom ścigania i administracji rządowej;
 4. innym podmiotom, o ile jest to wymagane prawem lub w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów.

Możliwość wykorzystywania Twoich danych osobowych przez odbiorców (poszczególnych administratorów danych) jest ograniczona. Nie mogą oni wykorzystywać tych informacji w celach nieokreślonych w umowie. Jeżeli będziemy musieli skorzystać z ich ofert marketingu bezpośredniego, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o osobną zgodę.

Możemy również przekazać Twoje dane administratorom danych, którzy świadczą usługi na naszą rzecz (wykonują prace). Mają oni prawo przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w oparciu o pisemną umowę podpisaną pomiędzy nami a nimi, zgodnie z naszymi instrukcjami i wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zobowiązań umownych. Nasi administratorzy danych pomagają nam podejmować wszelkie konieczne działania w celu zapewnienia, by mogli oni stosować odpowiednie środki organizacyjne i techniczne dla zabezpieczenia i utrzymania poufności Twoich danych osobowych.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Wdrożyliśmy inteligentne i odpowiednie środki fizyczne i techniczne dla ochrony informacji, które gromadzimy w celu dostarczania treści/usług. Zwracamy jednak uwagę, że pomimo podejmowania odpowiednich środków w celu ochrony Twoich danych osobowych, żadna strona internetowa, transakcja przeprowadzona przez Internet, system komputerowy czy łączność bezprzewodowa nie są całkowicie bezpieczne.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych ustalamy zgodnie z wymogami przepisów ustawowych i wykonawczych oraz instrukcji organów nadzorczych i/lub innych właściwych instytucji. Jeżeli takie wymogi lub instrukcje nie są określone, ustalamy okres przechowywania Twoich danych osobowych w oparciu o interesy państwa lub nasze uzasadnione interesy, jednak taki okres nie może przekroczyć 7 lat od daty otrzymania danych (o ile, jak wskazano powyżej, akty prawne nie określają dłuższego okresu przechowywania danych).

Zwracamy Twoją uwagę na fakt, że ze względu na skalę danych osobowych, które przetwarzamy, oraz bieżące wydarzenia, konferencje, wystawy, kursy i inne projekty, okres przechowywania dla konkretnych danych osobowych pewnych kategorii osób, których dane dotyczą, określamy we właściwych politykach prywatności na naszych stronach internetowych lub w powiadomieniach informacyjnych, które są dostarczane w momencie otrzymania danych.

Wraz z końcem okresu przechowywania danych, Twoje dane zostaną usunięte w taki sposób, że nie będzie można ich odtworzyć w celu ustalenia Twojej tożsamości.

Nawet jeżeli zadeklarujesz chęć rozwiązania umowy i rezygnacji z naszych usług, z uwagi na wymagania, które mogą pojawić się w przyszłości, będziemy musieli nadal kontynuować przechowywanie niektórych z Twoich danych osobowych do momentu wygaśnięcia okresu ich przechowywania. Dane będą również przechowywane po to, żebyśmy w razie konieczności mogli przekazać Ci potrzebne informacje, mieli odpowiednio udokumentowaną historię naszych relacji i mogli odpowiedzieć na Twoje pytania związane z naszą komunikacją.

Jakie prawa Ci przysługują?

W zależności od sytuacji i dodatkowych warunków zatwierdzonych przez RODO, przysługują Ci następujące prawa:

prawo do informacji (bycia informowanym o przetwarzaniu Twoich danych osobowych) (prawo do informacji);

prawo dostępu do Twoich danych, które przetwarzamy oraz informacji o sposobie, w jaki je przetwarzamy (prawo dostępu);

prawo do wystąpienia z żądaniem sprostowania bądź w oparciu o cele przetwarzania danych osobowych, uzupełnienia Twoich niekompletnych danych osobowych (prawo do sprostowania);

prawo do wystąpienia z żądaniem usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”);

prawo do wystąpienia z żądaniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania);

prawo do wystąpienia z żądaniem przeniesienia przekazanych nam danych (prawo do przenoszenia danych);

prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie odbywa się w interesie publicznym, w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu lub prawnie uzasadnionych interesów osób trzecich, oraz kiedy dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (prawo do sprzeciwu);

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile są przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

Zawsze staramy się właściwie egzekwować Twoje prawa i szybko reagować na wszelkie potencjalne ich naruszenia, więc jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, prosimy najpierw o kontakt z nami. Zwracamy również uwagę na fakt, że w każdym przypadku w dowolnej chwili możesz złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dajemy Ci możliwość egzekwowania Twoich praw w wygodny sposób. Możesz to zrobić dzwoniąc na numer telefonu: +370 686 57232, wysyłając wiadomość e-mail na adres: go@vilnius.lt bądź korzystając z linków umieszczonych na dole treści reklamowych przesyłanych do Ciebie.

Twoje prawa będą egzekwowane pod warunkiem wcześniejszego potwierdzenia Twojej tożsamości (dostarczenia dokumentu identyfikacyjnego: dowodu osobistego lub paszportu) lub poprzez komunikację elektroniczną (na przykład przy użyciu podpisu elektronicznego).

Pliki cookies, sygnały i podobne technologie

Lista plików cookies 

Cookies to niewielkie pliki danych informatycznych, które są przechowywane w Twojej przeglądarce. W Polityce Prywatności stosujemy termin „pliki cookies” do opisu tych danych oraz innych podobnych technologii, takich jak na przykład znaczniki pikselowe, sygnały nawigacyjne (ang. web beacon), czysty gif. Pomagają one nam:

zidentyfikować Ciebie jako osobę wcześniej odwiedzającą naszą Stronę internetową;

zachować historię Twojej wizyty na Stronie internetowej i dostosować jej treść;

kontrolować czas trwania i częstotliwość wizyt w celu zbierania statystyk dotyczących liczby wizyt na Stronie internetowej.

Poprzez analizę tych danych możemy ulepszyć naszą Stronę internetową i uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika.

Przypominamy, że niektóre usługi mogą być tak skonfigurowane, że działają wyłącznie z plikami cookies. Wyłączając takie pliki w całości lub częściowo nie będziesz mógł dalej korzystać z tych usług. Korzystając z przeglądarki w celu uzyskania dostępu do treści, które dostarczamy, możesz skonfigurować ją w taki sposób, by wszystkie pliki cookies były akceptowane lub blokowane. Mogą być również wyświetlane powiadomienia o plikach cookies. Przeglądarki różnią się od siebie, więc jeżeli nie wiesz, w jaki sposób zmienić ustawienia plików cookies, poszukaj informacji w menu. System operacyjny Twojego urządzenia może posiadać dodatkową kontrolę plików cookies. Jeżeli nie chcesz, aby pliki cookies zbierały informacje, użyj prostej procedury, która jest wbudowana w wiele przeglądarek. Dzięki niej możesz odmówić korzystania z plików cookies. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zarządzaniu plikami cookies, odwiedź tę stronę internetową.

Zwracamy również uwagę na fakt, że oprócz naszych plików cookies, niektóre podmioty zewnętrzne (na przykład administratorzy sieci społecznościowych) mogą używać strony internetowej do instalowania i dostępu do plików cookies na Twoim urządzeniu. Podmioty zewnętrzne, które instalują takie pliki cookies stosują swoją własną politykę prywatności. Nie możemy ponosić za nią odpowiedzialności (nasza Strona internetowa nie ma dostępu do przekazywanych informacji), dlatego zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z powyższymi zasadami na stronach internetowych takich podmiotów zewnętrznych. Nasze profile w sieciach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube) stosują politykę prywatności ich administratorów.

Zewnętrzne strony internetowe

Strona internetowa posiada linki do zewnętrznych stron internetowych, tj. stron internetowych związanych z firmami z branży turystycznej z Wilna (na przykład, spółki oferujące zakwaterowanie, catering, rekreację). Podczas korzystania z tych linków należy zwrócić uwagę na fakt, że dostępne strony internetowe i usługi powinny posiadać odrębne polityki prywatności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, więc zalecamy dokładne zapoznanie się z nimi przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych.

Skontaktuj się z nami

W przypadku wykrycia nieścisłości w Polityce Prywatności bądź w przypadku jakichkolwiek innych pytań, związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt w wygodny dla Ciebie sposób:

OPP GO Vilnius
Numer identyfikacyjny (REGON): 123641468
Adres siedziby: Gynėjų 14, LT-01109 Vilnius
Nr tel.: +370 686 57232
E-mail: go@vilnius.lt 

Postanowienia końcowe

Polityka Prywatności jest przeglądana i aktualizowana według naszych potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na dwa lata lub w przypadku zmian w aktach prawnych regulujących przetwarzanie danych osobowych. Po aktualizacji Polityki Prywatności powiadomimy Cię o zmianach, które naszym zdaniem mają istotne znaczenie, publikując informację na Stronie internetowej lub w podobny sposób. Korzystanie przez Ciebie z treści i/lub usług, które będziemy oferować, po opublikowaniu takiej informacji będzie oznaczać, że zgadzasz się na nowe wymagania określone w zaktualizowanej Polityce Prywatności.

Po raz ostatni Polityka Prywatności została poddana przeglądowi w dniu 28 lipca 2021 r.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Jeśli się zgadzasz, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji w Polityce cookies.

Zgadzam się